هواپیمایی ماهان

سیستم خدمات مسافری فرودگاه

Boeing 747-300مجموع صندلی ها:بیزنس: 26عادی: 434مجموع: 460
Boeing 747-300
Airbus A340-600مجموع صندلی ها:بیزنس: 45عادی: 263مجموع: 308
Airbus A340-300
Airbus A340-300مجموع صندلی ها:بیزنس: 30عادی: 269مجموع: 299
Airbus A340-300
Airbus A300-600مجموع صندلی ها:بیزنس: 24عادی: 256مجموع: 280
Airbus A300-600
Airbus A310مجموع صندلی ها:بیزنس: 12عادی: 190مجموع: 202
Airbus A310-300
BAe 146-300مجموع صندلی ها:مجموع: 100
BAE 146-300