پرسش وپاسخ های متداول

در صورت همراه داشتن جامه دان چه باید کرد؟
پاسخ

در چه ساعتی باید به فرودگاه مراجعه نموده و چه مراحلی را میبایست طی نمایم؟
پاسخ

در پروازهای بین المللی چه باید کرد؟
پاسخ

آیا قابلیت پذیرش همراهان نیز در این سیستم برای مسافران وجود دارد؟
پاسخ

در صورت تخصیص صندلی در سیستم رزرواسیون ، چه باید کرد؟
پاسخ

در صورت تمیل به تغئیر صندلی پس از پذیرش چه باید کرد؟
پاسخ

چه زبان هائی در پذیرش مسافر برخط ( ON LINE) در دسترس میباشد؟
پاسخ

چه اقداماتی میبایست در فرودگاه انجام دهم؟
پاسخ

اهمیت کنترل مدارک چقدر میباشد؟
پاسخ

من چه زمانی باید به درب خروج مراجعه نمایم؟
پاسخ

من با استفاده از سیستم پذیرش مسافر برخط (on line) پذیرش شده ام ، در صورت تاخیر در ورود به فرودگاه چه باید کرد؟
پاسخ

چگونه میتوانم کارت پرواز خود را WEB SITE مربوطه دریافت نمایم؟
پاسخ

چگونه میتوانم پذیرش برخط (ON LINE) خود را کنسل نمایم؟
پاسخ

چه کسانی میتوانند از صندلی های درب خروج اضطراری استفاده نمایند؟
پاسخ

آیا شرایط خاصی وجود دارد که بر اساس آن اجازه پذیرش برخط ( ON LINE) برای مسافران وجود نداشته باشد؟
پاسخ

در زمان پذیرش برخط ( ON LINE) صدور کارت پرواز را فراموش کردم . آیا صدور مجدد کارت پرواز امکان پذیر است؟
پاسخ

پرسش وپاسخ های متداول

پرسش وپاسخ های متداول

در چه ساعتی باید به فرودگاه مراجعه نموده و چه مراحلی را میبایست طی نمایم؟

پاسخ
پرسش وپاسخ های متداول

در پروازهای بین المللی چه باید کرد؟

پاسخ